Last og beregning av last i bobiler

Last

 • Overbelastning av bobilen og feil dekktrykk kan føre til at dekkene eksploderer. Sjåføren kan miste kontrollen over bobilen.
 • Vognkortet inneholder bare den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar stand, ikke bobilens faktiske vekt. For din egen sikkerhet anbefaler vi å veie det fullastede bobilen (med alle gjenstander som skal tas med på reisen og med alle personer) på en offentlig vekt før turen starter.
 • Tilpass hastigheten til lasten. For høy last øker bremsestrekningen.
 • Teknisk tillatt totalvekt (tillatt totalvekt) som er angitt i vognkortet, må ikke overskrides under lasting av bagasje.
 • Innebygd tilbehør og spesialutstyr reduserer muligheten for ytterligere belastning.
 • Overhold akseltrykket som er oppført i vognkortet.
 • Ved lasting må man påse at tyngdepunktet til lasten er direkte på kjøretøygulvet. Ellers kan bobilens kjøreegenskaper forandres.

Maksimalt tillatt belastning

 • Sykkelstativ - 60 kg
 • Bakre lasterom - 150 kg
 • Sovealkove - 200 kg
 • Bakre seng - 200 kg

Begrep

Innen teknikken har begrepet "masse" i mellomtiden avløst begrepet "vekt". I generell språkbruk er det imidlertid mest vanlig bruke begrepet "vekt". For at det skal være lettere forstå, blir derfor de følgende avsnittene begrepet "masse" kun brukt i faste formuleringer.

Teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand

 • Teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand er vekten som et kjøretøy aldri må overskride.
 • Teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand er vekten i kjøreklar tilstand og lasten.
 • Teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand er oppgitt av produsenten i vognkortet.

Tillatt masse

Den tillatte massen er den vekten som produsenten angitt til tildeling av driftstillatelse. Den tillatte massen må aldri overskride den teknisk tillatte totale massen i lastet tilstand.

Masse i kjøreklar tilstand

Vekten i kjøreklar tilstand er vekten til det kjøreklare standardkjøretøyet. Massen i kjøreklar tilstand består av:

 • Tomvekt (massen til det tomme kjøretøyet) med innmontert standardutstyr fra fabrikken
 • Vekten til sjåføren
 • Vekten til grunnutstyret

Tomvekten Inkluderer påfylt smøremiddel som olje og kjølevæske, håndverktøy, reservehjulet hhv. dekkreparasjonssettet og en 90 % fylt drivstofftank.

Som vekt for sjåføren blir det alltid beregnet 75 kg, uavhengig av den virkelige vekten til sjåføren.

Grunnutstyret omfatter alt utstyr og væsker som er nødvendig for sikker og forskirftsmessig bruk av bobilen. Vekten til grunnutstyret består av:

 • 90 % fylt vannanlegg (vanntank og ledninger)
 • 90 % fylte gassflasker
 • Fylt varmeanlegg
 • Forsyningsledningene for 230 V-forsyningen
 • Fylt toalettspyleanlegg
 • Innbyggningssett for ekstrabatteri, når det er ekstrabatteri er mulig

Spillvannstank og kloakktank er tom.

bobilens vekt i kjøreklar tilstand oppgis i vognkortet av produsenten.

Last

Lasten består av:

 • Konvensjonell belastning
 • Tilleggsutstyr
 • Personlig utstyr

bobilens last kan økes idet massen reduseres i kjøreklar tilstand. Til dette er det eksempelvis tillatt å tømme væskebeholderne eller å ta ut gassflaskene. 

Konvensjonell belastning

Konvensjonell belastning er vekten som er beregnet for passasjerene og gitt av produsenten. Konvensjonell belastning betyr: For hver sitteplass som produsenten har beregnet, blir det beregnet 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene egentlig veier. Førersetet er allerede inkludert vekten i kjøreklar ti stand og skal ikke regnes med. Antall sitteplasser oppgis i vognkortet av produsenten.

Til tilleggsutstyret hører tilbehør og spesialutstyr. Eksempler på tilleggsutstyr:  

 • Tilhengerkobling
 • Takreling
 • Markise
 • Sykkel- eller motorsykkelstativ
 • Satellittanlegg

Vektangivelsene for forskjellig spesialutstyr fås hos produsenten.

Personlig utstyr

Personlig utstyr omfatter alle gjenstander som er tatt med i bobilen og som ikke er inkludert i den konvensjonelle belastningen og tilleggsutstyret. Personlig utstyr er for eksempel:

 • Matvarer
 • Servise
 • Fjernsynsapparat
 • Radio
 • Klær
 • Sengetøy
 • Leker
 • Bøker
 • Toalettsaker

Dessuten regnes følgende som personlig utstyr, uavhengig av hvor det er plassert: 

 • Dyr
 • Sykler
 • Båter
 • Surfebrett
 • Sportsutstyr

For personlig utstyr må produsenten planlegge en minstevekt etter gjeldende bestemmelserpunkt i en minstevekt som kan regnes ut etter følgende formel:

Minstevekt M (kg): 10 x N + 10 x L

N = maks. antall personer inklusive fører iht. til produsentens opplysninger

L = Kjøretøyets totale lengde i meter

Beregning av last

Beregning av lasten på fabrikken skjer på grunnlag av punktvekter. Teknisk tillatt totalvekt lastet tilstand må av sikkerhetsgrunner ikke under noen omstendighet overskrides.

Vognkortet inneholder bare den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar stand, ikke kjøretøyets faktiske vekt. For din egen sikkerhet anbefaler vi veie det fullastede kjøretøyet (med alle gjenstander som skal tas med på reisen og med alle personer) på en offentlig vekt før turen starter.

Lasten er vektforskjellen mellom:  

 • teknisk tillatt totalvekt lastet tilstand og
 • kjøretøyets masse kjøreklar tilstand.

Beregningen av lasten ut fra differansen mellom teknisk til att totalmasse i lastet tilstand og massen som er angitt av produsenten i kjøreklar tilstand, er imidlertid kun en teoretisk verdi.

Kun når bobilen veies på en offentlig vekt med fylte tanker (drivstoff og vann), fylte gassflasker og komp ett tilleggsutstyr, kan den virkelige lasten registreres. 

Gå fram på følgende måte:

 • Kjør først bobilen opp på vekten med bare framhjulene og vei.
 • Deretter kjører du bobilen opp på vekten med bare bakhjulene og veier.

De enkelte verdiene angir det momentane akseltrykket. Disse er viktige for riktig belastning av bobilen. Summen av verdiene gir den momentane vekten av kjøretøyet. 

Differansen mellom teknisk tillatt totalmasse i lastet tilstand og den veide vekten til kjøretøyet gir den virkelige lasten. Ut fra dette kan man igjen bestemme hvilken vekt som blir igjen til personlig utstyr: 

 • Registrer vekten til personene som er med og trekk den fra verdien for den virkelige lasten.

Resultatet er vekten som virkelig kan Lastes på det personlige utstyret. 

Last bobilen riktig

 • Av sikkerhetsmessige grunner må teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand ikke overskrides.
 • Fordel lasten jevnt på venstre og høyre side av bobilen.
 • Fordel lasten jevnt på begge akslingene. Overhold akseltrykket som er oppgitt i vognkortet. Overhold i tillegg dekkenes tillatte bæreevne.
 • Tunge laster bak bakakslingen kan avlaste framakslingen på grunn av vektarmprinsippet. Det gjelder spesielt ved langt utspring på bakstativet når det transporteres en motorsykkel på stativ bak eller når bakre oppbevaringsrom er tungt lastet. Avlastningen av fremre aksel har negativ virkning på kjøreegenskapene spesielt på biler med forhjulsdrift.
 • Plasser alle gjenstander slik at de ikke sklir.
 • Tyngre gjenstander (fortelt, hermetkkbokser oI.) plasseres i nærheten av akslingene. For oppbevaring av tunge gjenstander er fremfor alt de nedre oppbevaringsrommene, hvis dører ikke lar seg åpne i kjøreretningen, spesielt godt egnet.
 • Lettere gjenstander (tøy) plasseres i takskapene.
 • Sykkelstativet må kun lastes med sykler (maks. 4 stykker).

Store oppbevaringsrom som f.eks. bakre lasteluke har plass til store gjenstander (f.eks. scootere). Akseltrykket til bakakselen blir dermed overskredet under visse omstendigheter.

De enkelte akslene må imidlertid aldri overbelastes. Derfor er det viktig med hvilken avstand fra akslingene lasten blir plassert.

For å fordele lasten riktig trenger man en vekt, et målebånd, en kalkulator og litt tid.

Ved hjelp av to enkle formler kan man beregne hvordan vekten av lasten virker på akslingene:

Formel: 
A x G : R Vekt på bakakslingen

Vekt på bakakslingen — G Vekt på framakslingen

Forklaring:

A = Avstand mellom oppbevaringsrom og framaksling i cm

G = Vekt til lasten i oppbevaringsrommet i kg

R = Kjøretøyets hjulavstand (avstand mellom akslingene) i cm

 

Mål avstandene utenfor kjøretøyet vannrett fra midten av framhjulet til midten av oppbevaringsrommet eller til midten av bakhjulet.

Beregne akseltrykk:

Multipliser avstanden mellom oppbevaringsrommet og framakslingen (A) med vekten tl lasten i oppbevaringsrommet (G) og del resultatet med hjulavstanden Derav får man vekten som lasten oppbevaringsrommet belaster bakakslingen med. Noter denne vekten og oppbevaringsrommet.

I neste trinn trekker man vekten i oppbevaringsrommet (G) fra vekten som nettopp er utregnet. Hvis det blir en positiv verdi (eksempel 1), betyr det at framakslingen blir avlastet med denne summen. Hvis det blir en negativ verdi (eksempel 2), betyr det at framaksllngen blir belastet. Noter denne verden.

På denne måten beregnes alle oppbevaringsrommene i bobilen.

Som et siste trinn beregnes alle vektene til bakaksellasten som er beregnet for bakakselen og alle vektene for framaksellasten som er beregnet for framakselen, eller man trekker fra disse.

Når den beregnede verdien overskrider tillatt akseltrykk, må lasten plasseres annerledes.

Når bakakselen blir avlastet for sterkt, reduseres dekkenes festeevne til kjørebanen (fraksjon), spesielt på bobil med framhjulsdrfft. Også i dette tilfellet må lasten plasseres annerledes.

Eksempel på beregning:

Eksempel 1 Eksempel 2
Avstand til framakslingen A (A1) 450 (cm) (A2) 250 (cm)
Vekt i oppbevaringsrommet G x 100 (kg) x 50 (kg)
Kjøretøyets hjulavstand R / 325 (cm) / 325 (cm)
Belastning på bakakselen (Må regnes til akseltrykket) 138,5 (kg) 38,5 (kg)
Vekt i oppbevaringsrommet - 100 (kg) - 50 (kg)
Avlasting på framakselen (trekkes fra akseltrykket) 38,5 (kg)
Belasting på framakslingen (må regnes til akseltrykket) - 11,5 (kg)

Bakre lasteluke/bakre oppbevaringsrom

 • Ta hensyn til tillatt akseltrykk og teknisk tillatt totalvekt ved lasting av bakre lasteluke og bakre oppbevaringsrom.
 • Den maksimalt tillatte belastningen for den bakre lasteluken og oppbevaringsrommet er 150 kg. Hvis det er montert en tilhengerkobling på kjøretøyet, er tillatt belastning 250 kg. Tillatt akseltrykk på bakaksling må ikke overskrides. 
 • OBS: Når den bakre lasteluken eller (avhengig av modell) det bakre Iasterommet blir maksimalt belastet, avlastes framakselen på grunn av vektarmprinsippet. Kjøreegenskapene blir dårligere. 
 • Fordel lasten jevnt. Altfor tunge lastepunkter skader gulvbelegget. 

Sykkelstativ

 • Ta hensyn til tillatt akseltrykk og teknisk tillatt totalvekt ved lasting av sykkestativet. 
 • Sykler må ikke stikke ut utenfor bobilens maksimale bredde. Still inn festene for syklene tilsvarende.
 • Sykkelstativet må kun lastes med sykler.
 • Ikke transporter mer enn tillatt antall sykler for sykkelstativet (maks. 50 kg).
 • Kontroller at syklene er godt festet til sykkelstativet etter 10 km kjøring, og deretter ved hver stans.
 • Nummerskiltet og baklysene må ikke tildekkes.
 • Ikke kjør med utfelt sykkelstativ dersom det er tomt.
 • Før hver avreise skal det sjekkes om: Sykkelstativet - uten sykler - er slått riktig sammen? Syklene er festet godt ti stativet med beltene?

Ta hensyn til tyngdepunktet ved lasting på sykkelstativet. Syklenes tyngdepunkt må ligge helt inntil kjøretøyets bakvegg. Begynn alltid lastingen av sykkelstativet innerst.

Slik laster du sykkelstativet riktig: 
Avhengig av modell, slås sykkelstativet ned eller trekkes ut Den tyngste sykkelen står inntil bakveggen. De lettere syklene står i midten eller ytterst på stativet. Fest henholdsvis framhjulet og bakhjulet på sykkelen med holdebøylene som finnes på sykkelstativet. I tillegg fester du den ytterste sykkelen, avhengig av modellen til sykkelstativet, på holdebøylen eller holdearmen hhv. med avstandsholderen. Lastes sykkelstativet bare med én sykkel, skal den plasseres helt inntil bakveggen.