Elektrisk anlegg i bobilen

Generelle sikkerhetsanvisninger

 • Arbeid på det elektriske anlegget i bobilen må kun utføres av fagpersonell.
 • Alle elektriske apparater i bobilen (f.eks. mobiltelefoner, radioer, fjernsynsapparater eller DVD-spillere) som er ettermontert i bobilen og som brukes under kjøring, må tilfredsstille bestemte merkinger: Dette er CE-merking, EMV-kontroll (elektromagnetisk kompatibilitet) og e-kontroll. Bare dette kan garantere funksjonssikkerheten til bobilen under kjøring. Hvis dette ikke skjer kan kollisjonsputen bli utløst eller elektronikken i bobilen bli forstyrret.
 • I tordenvær må for sikkerhets skyld 230 V-tilkoblingen kobles fra og antennene må trekkes inn for å beskytte de elektriske apparatene.

Begrep

Hvilespenning

Hvilespenning er batteriets spenning i hviletilstand, dvs. når det ikke tas ut strøm og batteriet ikke lades. Før målingen må batteriet være litt i ro. Etter siste lading eller siste strømforbruk fra forbrukere må du derfor vente ca. 2 timer før hvilespenningen måles.

Hvilestrøm

Noen elektriske komponenter, som f. eks. klokke og kontrollamper trenger kontinuerlig strøm. De betegnes som kontinuerlig innkoblede forbrukere. Denne hvilestrømmen finnes også når apparatet er slått av.

Fullstendig utlading

Det er fare for fullstendig utlading av batteriet når et batteri belastes av innkoblede forbrukere og av hvilestrøm og hvilestrømmen faller under 12 V. Fullstendig utlading skader batteriet i bobilen.

Kapasitet

 • Kapasitet er elektrisitetsmengden som et batteri kan mate. Kapasiteten til et batteri angis i amperetimer (Ah). Som regel brukes den
 • såkalte K20-verdien til dette. K20-verdien angir hvor mye strøm et batteri kan avgi i løpet av et tidsrom på 20 timer uten at det tar skade, eller hvor mye strøm som er nødvendig for å lade opp et tomt batteri i løpet av 20 timer.
 • Hvis et batteri kan avgi f. eks. 4 Ampere i 20 timer, har det en kapasitet på 4 A x 20 h = 80 Ah.
 • Hvis det trekkes mer strøm, reduseres batterikapasiteten proporsjonalt.
 • Ytre påvirkninger som temperatur og alder forandrer mateevne til batteriet. Kapasitetsangivelsene gjelder nye batterier i romtemperatur.
 • 9.3 12 V-spenning.

12 V-spenning

 • For å koble alle elektriske 12 V-forbrukere fra spenningsforsyningen, koble boenhets-batteriet fra 12 V-spenningen. Bruk da bryteren på strømsentralen eller aktiver batteri-adskillelsen på panelet, alt etter modell.
 • Avhengig av modell, er radioen i førerhuset tilkoblet boenhets-batteriet. Når boenhets-batteriet er skilt fra nettet i boenheten, er også radioen uten funksjon.

Når bobilen ikke er tilkoblet 230 V-forsyningen, eller når 230 V-forsyningen er av, forsyner boenhets-batteriet boenheten med 12 V likespenning. Boenhetsbatteriet har kun et begrenset energiforråd. Derfor må elektriske strømforbrukere som f.eks. radio eller lys, ikke stå på over lengre tid uten 230 V forsyning.

Ved oppvarmingsdrift blir resirkuleringsventilatoren koblet inn og ut ved hjelp av termostatstyring. Dermed blir boenhets-batteriet belastet, når det ikke er tilkoblet noen 230 V-forsyning.

Når motoren er i gang, lades boenhets-batteriet og startbatteriet med bobilens dynamo.

12 V-forsyningen kan slås av på panelet med hovedbryteren 12 V. Avhengig av modellen forblir varmeanlegg, grunnbelysning/stigtrinn og reserve 4 eller bare det elektriske stigtrinnet driftsklart. Kjøleskapet drives med 12 V kun når bobilens motor går. Slik forhindres hurtig utlading av boenhets-batteriet.

Boenhets-batteri

 • Start alltid reisen med et fulladet boenhets-batteri. Lad derfor boenhetsbatteriet minst 20 timer før du starter reisen.
 • Benytt enhver anledning til å lade opp batteriet under kjøring.
 • Lad alltid boenhets-batteriet helt opp etter reisen.
 • Lad alltid batteriet minst 20 timer før kortere lagring.
 • Bruk tilgjengelig lademodul i strømsentralen for lading av boenhets-batteriet. Ved ekstern lading skal det brukes et godkjent ladeapparat som er
 • egnet for batteritypen og kapasiteten til boenhets-batteriet.
 • Ved lengre stillstand (4 uker og lenger) skal boenhets-batteriet kobles fra 12 V-spenningen eller lades regelmessig.
 • Skift alltid ut boenhets-batteriet med et batteri av samme type og kapasitet.
 • Ved utskifting av boenhets-batteriet må man kun bruke batterier som tilsvarer minimumskapasiteten til ladeapparatet. Følg bruksanvisningen til
 • ladeapparatet. Batterier med for lav kapasitet blir for varme under ladingen. Eksplosjonsfare!
 • Før frakobling og tilkobling av batteriet, må bobilens motor slås av, og 230 V-forsyningen og 12 V-forsyningen og alle apparater være utkoplet. Kortslutningsfare!
 • Når startbatteriet og boenhets-batteriet er koblet ut, må ikke tenningen slås på. Kortslutningsfare!
 • Ta hensyn til batteriprodusentens vedlikeholdsanvisning og bruksanvisning.
 • Batteriet er vedlikeholdsfritt. Vedlikeholdsfritt betyr:

Man trenger ikke å kontrollere syrenivået.
Man trenger ikke å smøre batteripolene.
Man trenger ikke å etterfylle destillert vann.
Derimot må også en vedlikeholdsfritt batteri lades regelmessig.

Monteringssted

Boenhets-batteriet er montert i førerområdet under høyre sete.

Utladning

Hvilestrømmen, som forbrukes kontinuerlig av noen elektriske forbrukere, lader ut boenhets-batteriet.

 • Fullstendig utlading skader batteriet.
 • Lad batteriet til riktig tid.

Batteriets selvutlading er avhengig av temperaturen. Ved 20 til 25 °C er selvutladingsraten ca. 3 % av kapasitet/måned. Selvutladingsfrekvensen tiltar ved stigende temperaturer: Ved 35 °C er selvutladingsraten ca. 20 % av kapasitet/måned.

Tilgjengelig kapasitet reduseres ved lave utetemperaturer.

Et eldre batteri har ikke lenger full kapasitet.

Jo flere elektriske forbrukere som er innkoblet, desto raskere forbrukes boenhetsbatteriets energiforråd.

 • Sikkerhets-/avtappingsventil, ladeapparat, solar-laderegulator, panel og lignende tar ca. 20 mA til 65 mA strøm fra batterikapasiteten, også når
 • hovedbryteren 12 V er avslått. Derfor må boenhets-batteriet kobles fra 12 V-spenningen når bobilen ikke skal benyttes på lengre tid.

Lade boenhets- og startbatteriet

 • Batterisyren er giftig og etsende. Unngå enhver kontakt med hud eller øyne.
 • Eksplosjonsfare under ladning med eksternt ladeapparat. Når polklemmene kobles på, kan det oppstå gnister. Batteriet må kun lades i godt
 • ventilerte rom og på god avstand fra åpen ild eller gnister. Under lading kan batteriet utvikle og frigi gasser.
 • For lading av boenhets-batteriet eller startbatteriet med ekstern batterilader skal batteriet alltid tas ut av bobilen.
 • Batterikablene må kobles til de riktige polene.
 • Når startbatteriet og boenhets-batteriet er koblet ut, må ikke tenningen slås på. Kortslutningsfare!
 • Før frakobling og tilkobling av batteriet, må bobilens motor slås av, og 230 V-forsyningen og 12 V-forsyningen og alle apparater være utkoplet. Kortslutningsfare!
 • Før lading av batteriet må man kontrollere om det eksterne ladeapparatet er godkjent for batteritypen.
 • Ta hensyn til bruksanvisningene for basiskjøretøy og batterilader.
 • Ved overlading blir boenhets-batteriet skadet og kan ikke repareres.

Startbatteriet kan kun fullades med eksternt ladeapparat. Ved 230 V-forsyning får startbatteriet kun vedlikeholdslading via strømsentralen. Det er heller ikke mulig å oppnå fullstendig lading av startbatteriet med dynamoen ved kjøring.

Lading over 230 V-forsyning

Når bobilen er tilkoblet 230 V-forsyningen, blir boenhets-batteriet og startbatteriet ladet via lademodulen i strømsentralen. Startbatteriet lades kun med en vedlikeholdslading. Ladestrømmen tilpasses batteriets ladetilstand. Overlading er derfor ikke mulig. Slå av alle strømforbrukende apparater under lading slik at lademodulen i strømsentralen kan benyttes med full kapasitet.

Lading med bobilens motor

Når motoren er i gang, lades boenhets-batteriet og startbatteriet med bobilens dynamo. Hvis bobilens motor er avslått, blir batteriene automatisk skilt av et relé i strømsentralen. Det hindrer at startbatteriet utlades av strømforbrukende apparater i boenheten. Dette sikrer bobilens startevne. Boenhetsbatteriets eller startbatteriets ladetilstand kan vises på panelet.

Å lade med eksternt ladeapparat

For lading av boenhets-batteriet og startbatteriet med ekstern batterilader er fremgangsmåten som følger:

 • Slå av bobilens motor.
 • Slå av hovedbryter 12 V på panelet. Kontrollampen slukkes.
 • Koble boenhets-batteriet fra 12 V-spenningen.
 • Trekk ut nettpluggen på strømsentralen.
 • Steng samtlige gassapparater, alle gassavstengeventiler og gassflaskens hovedventil.
 • Fare for kortslutning når batteripolene frakobles. Koble derfor først fra minuspolen på boenhets-batteriet eller startbatteriet og tilslutt plusspolen.
 • Ta boenhets-batteriet eller startbatteriet ut av bobilen.
 • Sjekk at det eksterne ladeapparatet er av.
 • Koble det eksterne ladeapparatet til boenhets-batteriet eller startbatteriet. Påse at polene kobles til i riktig rekkefølge: Koble først polklemmen "+" på plusspolen på batteriet og klem deretter polklemmen "–" til minuspolen på batteriet.
 • Slå på det eksterne ladeapparatet.
 • Informasjon vedrørende ladetid for batteriet finnes i bruksanvisningen for ladeapparatet.
 • Informasjon vedrørende styrken på batteriet finner du i dataene for batteriet.
 • Koble fra ekstern batterilader i omvendt rekkefølge.

Strømsentral

 • Luftingsåpningene må ikke tildekkes. Fare for overheting!
 • Det er ikke alltid at alle pluggplassene for sikringer er bestykket, dette avhenger av modellen.
 • Avvikende fra standard sikringsskjema er det montert en 20 A-sikring for sikringen "Grunnbelysning/stigtrinn".

1 Nettkontakt 230 V~
2 Utgang: Blokk 1 - kjøleskap
3 Inngang: Blokk 2 - styreledninger
4 Utgang: Blokk 4 - varmeanlegg, sikkerhets-/avtappingsventil, grunnlys (belysning i inngangsområdet), stigtrinn
5 Utgang: Blokk 3 - panel
6 Utgang: Blokk 5 - solcelle (hvis montert), reserve 2, reserve 3, reserve 4
7 Utgang: Blokk 6 - laderegulator for solcelleanlegg (hvis montert)
8 Utgang: Blokk 7 - ekstra ladeapparat
9 Utgang: Blokk 8 - forbrukerkrets 1, forbrukerkrets 2, 12 V-stikkontakt, vannpumpe,reserve 1, reserve 5, reserve 6
10 Bryter batterivalg ("Blei-Säure/Blei-Gel" (bly/syre / bly/gele))
11 Sikringer
12 Batteri-skillebryter ("Batterie Ein/Aus" (batteri på/av))

Oppgaver Strømsentralen har følgende oppgaver:

 • Strømsentralen lader boenhets-batteriet. Startbatteriet blir kun vedlikeholdsladet av strømsentralen.
 • Strømsentralen overvåker spenningen i boenhets-batteriet.
 • Strømsentralen fordeler strømmen til 12 V-strømkretsene og sikrer disse. Til stikkontaktene kan det tilkobles apparater med maks. 10 A.
 • Strømsentralen har tilkoblinger for en laderegulator for solcelleanlegg, ekstra ladeapparat, samt ytterligere styre- og overvåkingsfunksjoner.
 • Strømsentralen skiller startbatteriet elektrisk fra boenhetens batteri når bobilens motor er slått av. På denne måten kan 12 V-forsyningen i boenheten ikke lade ut startbatteriet.

Batteri-skillebryteren i strømsentralen skiller alle forbrukerne fra boenhetsbatteriet. Strømsentralen virker kun i sammenheng med et panel. Når strømsentralen er sterkt belastet, reduserer den innebygde laderen ladestrømmen. På denne måten beskyttes ladeapparatet mot overoppheting.
Strømsentralen blir f.eks. sterkt belastet når et tomt boenhets-batteri lades, når eksterne apparater er tilkoblet og det er høye omgivelsestemperaturer.

Monteringssted

Strømsentralen er montert i førerområdet under venstre sete.

Batteri-skillebryter

 • Når batteri-skillebryteren slås av, åpnes sikkerhets-/avtappingsventil. Vannet renner ut av varmtvannsberederen. Når batteri-skillebryteren ble innkoblet igjen, lukkes sikkerhets-/avtappingsventilen til varmtvannsberederen for hånd.
 • Slå av et kjøleskap med automatisk energivalgsystem. Kjøleskapet kobler ellers om til gassdrift.
 • Etter at batteriskillebryteren er slått på igjen: Sette i drift grunnbelysning (belysning i inngangområde), stigtrinn, varmeanlegg og reserve 4 igjen (avhengig av modell). Slå på hovedbryter 12 V en liten stund. Dette gjelder også når boenhets-batteriet er frakoblet og tilkoblet igjen.
 • Batteri-skillebryteren slår av alle 12 V-forbrukerne i boenheten, inklusive sikkerhets-/avtappingsventilen. Dermed unngås en langsom utladning av boenhets-batteriet dersom kjøretøyet ikke brukes over lengre tid (f.eks. kortere lagring).
 • Batteriene kan videre lades fra strømsentralen, også når batteri-skillebryteren er avslått.

Slå på/av:

Skyv batteri-skillebryter oppover: Batteri på ("Batterie Ein").

Skyv batteri-skillebryter nedover: Batteri av ("Batterie Aus").

Batteri-valgbryter

 • Hvis batteri-valgbryteren er feil innstilt, kan det danne seg knallgass. Eksplosjonsfare!
 • Boenhets-batteriet kan skades dersom batterivelgerbryteren står i gal stilling.
 • Ikke forandre fabrikkinnstillingen av batterivelgerbryteren.
 • Ikke bruk strømsentralen når batteri-valgbryteren står i feil posisjon.

På batteri-valgbryteren kan lademodulen i strømsentralen innstilles på bobilens boenhets-batteritype ("Blei-Gel" (Bly/gele) eller "Blei-Säure" (Bly/syre)).

Batteriovervåking

 • Et utladet boenhets-batteri bør lades fullt opp på nytt så snart som mulig.
 • Batteriovervåkeren i strømsentralen kontrollerer spenningen i boenhets-batteriet.
 • Dersom batterispenningen synker under 10,5 V, kobler batteriovervåkingen i strømsentralen ut alle 12 V-forbrukere unntatt sikkerhets-/avtappingsventilen.
 • Et kjøleskap med automatisk energivalgsystem kobler om til gassdrift.

Forholdsregler:

 • Slå av alle elektriske forbrukere som ikke er absolutt nødvendige med den tilhørende bryteren.
 • Hvis nødvendig slå på 12 V-forsyningen med hovedbryteren 12 V en liten stund igjen. Dette er kun mulig, når batterispenningen ligger over 11 V.
 • Dersom spenningen ligger under dette, kan 12 V-forsyning først gjeninnkoples når boenhets-batteriet er ladet.

Batterilading

Når motoren er i gang, blir boenhets-batteriet og startbatteriet koblet sammen med et relé i strømsentralen og lades med kjøretøyets dynamo. Hvis bobilens motor er avslått, blir batteriene automatisk skilt av strømsentralen igjen. Det hindrer at startbatteriet utlades av strømforbrukende apparater i boenheten. Dette sikrer bobilens startevne. Boenhets-batteriets eller startbatteriets polspenning kan vises på panelet.

Når kjøretøyet er tilkoblet 230 V-forsyningen, blir boenhets-batteriet og startbatteriet ladet via lademodulen i strømsentralen. Startbatteriet lades kun med en vedlikeholdslading. Ladestrømmen tilpasses batteriets ladetilstand. Overlading er derfor ikke mulig.

Slå av alle strømforbrukende apparater under lading slik at lademodulen i strømsentralen kan benyttes med full kapasitet.