Gassanlegg i bobil

Generelle råd

 • Før avreise, når bobilen forlates eller når gassapparatene ikke brukes, må alle gass-stengeventiler og hovedventilen på gassflasken stenges av.
 • Under tanking på ferjer eller i garasje må alle gassdrevne apparater være slått av (varmeanlegg, kokeplass, stekeovn, grill, kjøleskap, avhengig av utrustning). Eksplosjonsfare!
 • Dersom et apparat drives med gass, skal det ikke være i drift i lukkede rom (f.eks. garasjer). Forgiftnings- og kvelningsfare! 
 • Gassanlegget må vedlikeholdes, repareres eller endres kun av et autorisert fagverksted.
 • Før igangsetting skal gassanlegget alltid kontrolleres på autorisert fagverksted, i samsvar med de nasjonale forskrifter. Dette gjelder også for bobiler som ikke er registrert. Ved endringer på gassanlegget må gassanlegget straks sjekkes på autorisert fagverksted.
 • Gasstrykkregulatoren og avgassrørene må også kontrolleres. Gasstrykkregulatoren må skiftes senest etter 10 år. bobilens eier er ansvarlig for at dette tiltaket utføres.
 • Ved defekt på gassanlegget (gasslukt, høyt gassforbruk) er det fare for eksplosjon! Steng snarest gassflaskens hovedventil. Åpne vinduer og dører og luft godt.
 • Ved feil på gassanlegget: Ikke røyk, ikke bruk åpen ild og ikke betjen noen elektriske brytere (lysbrytere osv.). Ikke bruk åpen tamme for se etter lekkasjer i gassførende deler og rør.
 • Kun tiltenkte apparater skal kobles til den innvendige tilkoblingsstussen. Ikke bruk apparatet utenfor bobilen hvis de ter koblet til en innvendig tilkoblingsstuss. 
 • Luft godt før komfyren settes i gang. Åpne vindu eller takluke.
 • Gasskomfyren eller gass-stekeovnen må ikke brukes som varmeaparat.
 • Benyttes flere gassapparater, må hvert gasapparat ha en egen gassavstengeventil. Når enkelte gassapparater ikke er i bruk, skal de respektive gasavstengeventilene stenges.
 • Tennsikringene må lukkes innen ett minutt etter at gassflammen går ut. I denne forbindelse høres en klikking. Kontroller funksjonen fra tid til annen.
 • De installerte gassapparatene er kun konstruert for drift ned propan- eller butangass eller en blanding av disse gassene. Gasstrykkregulatoren og alle installerte gassapparater er konstruert for et driftstrykk på 30 mbar.
 • Propangass beholder sin gassform til -42 C, butangass derimot bare til 0 C. Ved lavere temperaturer forsvinner gasstrykket. Butangass er derfor ikke egnet til vinterdrift.
 • Sjekk regelmessig at slangen er tett ved gassflaskekoblingen. Gass-slangen må ikke ha sprekker eller være porøs. Gasslangen må skiftes senest 10 år etter produksjonsdato på et autorisert fagverksted. Brukeren av gassanlegget er ansvarlig for at utskiftingen blir utført.
 • På grunn av sin funksjon og konstruksjon er gass-skapet et rom som er åpent mot utsiden. Det automatiske luftesystemet som er montert som standard må aldri tildekkes eller blokkeres. Ellers kan ikke gass som strømmer ut bli ledet ut.
 • Gass-skapet må ikke brukes som oppbevaringsrom. 
 • Sørg for at uvedkommende ikke har adgang til gass-skapet. Lås tilgangen for å sørge for dette.
 • Gassflaskens hovedventil må være lett tilgjengelig.  
 • Koble kun til gassdrevne apparater (f.eks. gassgrill) som er konstruert for et gasstrykk på 30 mbar.
 • Eksosrøret må kobles tett og fast til varmeanlegget og pipen. Eksosrøret må ikke være skadet.
 • Eksos må slippe uhindret ut i det fri og friskluft må komme uhindret inn. Derfor skal eksosavtrekk og innsugningsåpninger holdes rene og fri (for f.eks. snø og is). Det må ikke ligge snøskavler eller is på bobilen.

Gassflasker

 • Gassflasker skal kun oppbevares i gass-skapet.  
 • Sett gassflaskene loddrett i gass-skapet.  
 • Surr fast gassflaskene slik at de ikke kan dreies eller vippes.
 • Koble gasslangen spenningsfritt til gassflasken.
 • Sett alltid beskyttelseshetter på gassflaskene når de ikke er koblet til gass-slangen.
 • Lukk hovedventilen på gassflasken før gasstrykkregulatoren eller gass-slangen fjernes fra gassflasken.
 • Gasstrykkregulatoren eller gasslangen skal kun kobles til gassflasken for hånd. Ikke bruk verktøy.
 • Bruk kun spesielle gasstrykkregulatorer med sikkerhetsventil i bobilen. Andre gasstrykkregulatorer er ikke tillatt og tåler Ikke så store belastninger.
 • Ved temperaturer under 5 C , brukes avisingsanlegg (Eis-Ex) for gasstrykkregulator.
 • Bruk kun gassflasker på I I kg eller 5 kg. Campingflasker med innebygd tilbakeslagsventil (blå flasker med maks. 2,5 hhv. 3 kg) må kun brukes i unntakstilfeller hvis de har sikkerhetsventil.
 • Bruk kortest mulige slanger for eksterne gassflasker (maks. 150 cm).
 • Blokker aldri luftåpningene i bunnen under gassflaskene.