230 v spenning i bobilen

Arbeid på det elektriske anlegget må kun utføres av fagpersonell. Det elektriske anlegget i bobilen må kontrolleres minst hvert tredje år
av en elektrisk fagperson. Ved hyppigere bruk av bobilen anbefales en årlig kontroll.

230 V-spenningen forsyner:

 • Stikkontaktene med jordet kontakt for apparater med maks. 16 A
 • Kjøleskapet
 • Strømsentralen

De strømforbrukende apparatene som er tilkoblet 12 V-spenningen i boenheten, forsynes med strøm fra boenhets-batteriet.Koble bobilen til en ekstern 230 V-forsyning så ofte som mulig. På denne måten lader lademodulen i strømsenralen boenhets-batteriet automatisk. I tillegg blir startbatteriet vedlikeholdsladet.

230 v tilkoblingen

Overspenning kan skade apparater som er tilkoblet. Årsaker til overspenning kan f.eks. være lynnedslag, uregulerte spenningskilder (f.eks. bensingeneratorer) eller strømtilkoblinger ved kjøring.

Krav til 230 V-tilkoblingen

 • Tilkoblingsledningen, pluggforbindelsene til forsyningspunktet og pluggforbindelsen til bobilen må tilsvare IEC 60309. Handelsbetegnelsen for pluggforbindelsene er "CEE blå".
 • Bruk gummislangeledning H07RN-F med minst 2,5 mm² ledningstverrsnitt og maksimal 25 m lengde.
 • Pluggforbindelser med jordet kontakt (schuko) er ikke tillatt. Seriekobling av CEE-/schuko-adaptere er heller ikke tillatt.

Kople til 230 V-forsyning

 • Den eksterne 230 V-forsyningen må sikres via en jordfeilbryter (FIbryter, 30 mA).
 • Ledningen må være viklet helt av kabeltrommelen for å unngå overoppheting.
 • I tvilstilfeller eller hvis 230 V-forsyningen ikke er tilgjengelig eller er defekt, må du kontakte leverandøren av forsyningsanlegget.
 • 230 V-tilkoblingen på bobilen er utstyrt med en jordfeilbryter (FI-bryter).
 • Det kreves jordfeilbrytere (FI-brytere, 30 mA) for koblingspunkter på campingplasser (campingfordelere).

Koble til bobilen:

 • Kontroller om strømforsyningsapparatet er egnet med tanke på tilkobling, spenning, frekvens og strøm.
 • Kontroller om ledningene og tilkoblingene er egnet.
 • Kontroller pluggforbindelsene og ledningene med tanke på synlige skader.
 • Slå av ledningsbeskyttelsesbryteren (1) i sikringsboksen (2).
 • Åpne dekselet for 230 V-tilkoblingen til kjøretøyet og sett i stikkkontakten. Pass på at låsetappen til det fjærbelastede dekselet har gått i lås.
 • Sett støpselet til tilkoblingsledningen i stikkontakten til strømforsyningsapparatet. Pass på at låsetappen til det fjærbelastede dekselet har gått i lås.
 • Slå på ledningsbeskyttelsesbryteren i sikringsboksen.

Kontrollere jordfeilbryter:

 • Når bobilen er koblet til 230 V-forsyningen, trykker du på prøvetasten (4) til jordfeilbryteren (FI-bryter) (3) i sikringsboksen (2). Jordfeilbryteren skal utløses.
 • Slå på jordfeilbryteren igjen.

Koble fra forbindelsen:

 • Slå av ledningsbeskyttelsesbryteren (Bilde 56,1) i sikringsboksen (2).
 • Løsne låsetappen på strømforsyningsapparatet og trekk støpselet til tilkoblingsledningen ut av stikkontakten.
 • Løsne låsetappen på bobilen, trekk ut stikkontakten og lukk dekselet for 230 V-tilkoblingen.