Varmeanlegg eller varmtvannsberedning i bobilen

Med varmeanlegget kan man både varme opp kjøretøyets boenhet (gjennom oppvarming av romluft), samt varme opp bruksvannet (varmtvannsberederfunksjon). De etterfølgende tipsene gjelder også når varmeanlegget benyttes som varmtvannsbereder.

 • På grunn av eksplosjonsfaren må det aldri slippes ut gass uten at flammen brenner.
 • Ved tanking, på ferger og i garasjer, må varmeanlegget aldri drives med gass. Eksplosjonsfare!
 • Aldri bruk varmeanlegget i gassdrift i lukkede rom (f.eks. i garasjer). Forgiftnings- og kvelningsfare!
 • Ikke bruk rommet over og bak varmeanlegget som oppbevaringsrom.
 • Bruksvannet kan varmes opp til 65 °C. Fare for skålding!
 • Resirkuleringsviften slår seg på automatisk når varmlufts-varmeanlegget settes i drift, og fortsetter å være i drift. Dermed blir boenhets-batteriet
 • ekstremt belastet, når kjøretøyet ikke er tilkoblet en ekstern 230 V-forsyning. Ta hensyn til at boenhets-batteriet kun har et begrenset energiforråd.
 • Varmtvannsberedning må aldri settes i gang uten vann.
 • Tøm bruksvanntanken hos varmeanlegget ved frostfare når varmtvannsberedning ikke er i drift.
 • Still varmtvannsberedning kun på maks. temperatur når det trengs mye varmtvann. Det beskytter apparatet mot forkalkning.
 • Vann som varmes opp av varmeanlegget skal ikke benyttes som drikkevann.
 • La varmeanlegget med jevne mellomrom (minst hver 3 måned) løpe noen minutter med full belastning, for å fjerne kondensvann. Slik kan luktproblemer unngås.

Første igangsetting

Når varmeanlegget settes i gang for første gang, vil det for en kort tid avgi røyk og lukt. Still umiddelbart varmeanlegget på bryteren på høyeste trinn. Åpne vinduer og dører og luft godt. Røyk og lukt forsvinner av seg selv etter kort tid.

Riktig oppvarming

Varmluftfordeling

I bobilen finnes det flere luftdyser. Rør fører varmluften til dysene. Still dysene slik at varmluften kommer ut der den er ønsket. For å forhindre gjennomtrekk, stenges luftdysene på dashbordet og luftspredningen i bobilen stilles på resirkulering.

Innstilling av ventilasjonsdysene

 • Fullstendig åpen: Full varmluftsstrøm
 • Halv- eller delvis åpen: Redusert varmluftsstrøm

Når 5 dyser er helt åpne, kommer det mindre varmluft ut fra hver enkelt dyse.
Når bare 3 dyser er åpne, strømmer det mer varmluft ut av hver enkelt dyse.

Varmeanlegg og varmtvannsberedning (Truma Combi)

Hvis varmeanlegget er ute av drift på grunn av frostfare, må man tømme bruksvanntanken. Spenningsforsyningen til varmestyringen kan ikke avbrytes via hovedbryteren 12 V. Varmeanlegget blir drevet med gass. Avhengig av kjøretøyets utstyr kan varmeanlegget dessuten benyttes ved elektro-drift.

Driftsmåter

Varmeanlegget kan drives med ulike driftsmåter:

 • Vinterdrift (med eller uten varmtvannsberedning)
 • Sommerdrift (kun varmtvannsberedning)

Velge driftsmåte:

 • Driftsmåte innstilles med dreiebryteren (6).

Variant:Varmeanlegg med gassdrift

Varmeanlegget blir drevet kun med gass.

Vinterdrift

Ved vinterdrift "Varmeanlegg og varmtvannsberedning" (5) varmes også bruksvannet automatisk når varmeanlegget slås på. Når ønsket romtemperatur er nådd og varmeanlegget slår seg av, fortsetter oppvarmingen av bruksvannet til vanntemperaturen er nådd.

En temperaturføler ved siden av panelet måler romtemperatur. I driftsmåten "Kun varmeanlegg" (4) kan varmeanlegget være i gang
når bruksvanntanken er tom.

For å slå på:

 • Åpne hovedventilen på gassflasken og den gassavstengeventilen "Varmeanlegg/varmtvannsbereder".
 • Still inn temperaturregulatoren (8) på kontrollpanelet på ønsket varme.
 • Still dreiebryteren (6) på vinterdrift "Kun varmeanlegg" (4) eller på vinterdrift "Varmeanlegg og varmtvannsberedning" (5).

Den grønne kontrollampen (7) lyser.

Resirkuleringsvifte slår seg på automatisk når varmeanlegget settes i drift.

For å slå av:

 • Sett dreiebryteren (6) på "O" (3).
 • Steng gassavstengeventilen "Varmeanlegg/varmtvannsbereder" og hovedventilen på gassflasken.

Etter at varmeanlegget er slått av, kan resirkuleringsviften stå på for å utnytte restvarmen.

Sommerdrift

Oppvarming av kjøretøyet er ikke mulig med driftsmåten "Sommer". I denne driftsmåten blir kun bruksvannet varmet opp til 40 °C eller 60 °C.

Slå på varmtvannsberedning:

 • Åpne hovedventilen på gassflasken og den gassavstengeventilen "Varmeanlegg/varmtvannsbereder".
 • Sett dreiebryteren (6) på kontrollpanelet på "Sommerdrift" (1 eller 2).

Den gule kontrollampen (Bilde 66,9) lyser under oppvarmingsfasen. Når innstilt vanntemperatur er nådd, er oppvarmingsfasen over og den gule kontrollampen slukkes.

Ved feil lyser kontrollampen (9) på kontrollpanelet rødt.

Slå av varmtvannsberedning:

 • Sett dreiebryteren på kontrollpanelet (Bilde 66) på "O".
 • Steng gassavstengeventilen "Varmeanlegg/varmtvannsbereder" og hovedventilen på gassflasken.

Variant:Varmeanlegg med gass og 230 V elektrisk drift

Betjeningen av denne typen varmeanlegg er den samme som for varmeanlegg som drives bare med gass. Derfor er det beskrevet nedenfor hvordan man kan koble mellom de ulike energikildene.

 • 230 V elektrisk drift er kun mulig, når kjøretøyet er koblet til 230 V-forsyningen.
 • Velg effekttrinnet ved 230 V elektrisk drift slik at sikringen tilsvarer 230 V tilkoblingenv(900 W ved 3,9 A-sikring, 1800 W ved 7,8 A-sikring).
 • Når varmeanlegget på kontrollpanel står på sommerdrift og energi-valgbryteren står på blandingsdrift, arbeider varmeanlegget likevel kun med oppvarming av bruksvannet. I tillegg fungerer varmeanlegg bare i 230 V-drift. Gassbrenneren blir ikke koblet inn. Kjøretøyet varmes ikke opp.

Denne varianten av varmeanlegg kan drives med forskjellige energityper:

 • Gassdrift (3)
 • 230 V elektrisk drift med effekttrinnene 900 W (2) eller 1800 W (1)
 • Gassdrift og 230 V elektrisk drift (blandingsdrift) med effekttrinnene 900 W (4) eller 1800 W (5)

Kombinasjonen av gassdrift og 230 V elektrisk drift forkorter bruksvannets og bobilens oppvarmingstid (kun mulig når varmeanlegget på kontrollpanelet står på vinterdrift). Når 230 V elektrisk drift er valgt, lyser de gule kontrollampene (6).

Sikkerhets-/ avtappingsventil

Varmeanlegget er utstyrt med en sikkerhets-/avtappingsventil. Sikkerhets-/avtappingsventil hindrer at vannet til varmtvannsberedningen fryser
når varmeanlegget ikke er på når det er frost.

ventil.JPG
 • Åpne sikkerhets-/avtappingsventilen og tøm varmeanlegget når kjøretøyet ikke brukes over lang tid.
 • Ved temperaturer under 2 °C åpner sikkerhets-/avtappingsventilen automatisk. Først når temperaturen på sikkerhets-/avtappingsventilen er over 6 °C, kan sikkerhets-/avtappingsventilen lukkes igjen.
 • Sikkerhets-/avtappingsventilen beskytter ikke vannpumpen og armaturene mot frost.
 • Tømmestussene til sikkerhets-/avtappingsventilen må alltid holdes fri for smuss (f.eks. løv, is).

Fylle/tømme bruksvanntanken

Bruksvanntanken forsynes med vann fra vanntanken.

Fylle bruksvanntanken medvann:

 • Slå på 12 V-forsyningen på panelet.
 • Steng sikkerhets-/avtappingsventilen. Drei dreiebryteren (1) på tvers av sikkerhets-/avtappingsventilen og trykk inn trykknappen
 • (2).
 • Still alle vannkraner på "Varmt" og åpne dem. Vannpumpen slås på. Varmtvannsrørene fylles med vann.
 • La vannkranene være åpne til vannet som renner ut er uten luftbobler. Dette er den eneste måten å garantere at bruksvanntanken er fylt med
 • vann.
 • Steng alle vannkraner.

Tøm bruksvanntanken:

 • Sett dreiebryteren (Bilde 66,6) på kontrollpanelet (Bilde 66) på "O".
 • Åpne sikkerhets-/avtappingsventilen. Vri dreiebryteren (1) langs med sikkerhets-/avtappingsventilen. Trykknappen (Bilde 68,2) hopper ut. Bruksvanntanken tømmes ut via sikkerhets-/avtappingsventilen.
 • Kontroller at alt vannet renner ut av bruksvanntanken (ca. 12 liter).

Elektrisk gulvvarme

 • På modeller med elektrisk gulvvarme må man under ingen som helst omstendigheter bore hull i gulvet eller skru inn skruer. Vær forsiktig med
 • spisse gjenstander. Fare for støt eller kortslutning ved skader på varmekabel.
 • Regulatoren må ikke tildekkes. Fare for overheting!
 • Den elektrisk gulvvarmen fungerer kun når kjøretøyet er koblet til en 230 Vforsyning.
 • Den elektriske gulvvarmen alene er ikke tilstrekkelig til oppvarming av boenheten.

Bryteren for den elektriske gulvvarmen er montert i klesskapet.

Innstillingstrinn

Den elektriske gulvvarmen har fire innstillingtrinn:

 • 0 "Av"
 • 20 V "Lav varme"
 • 22 V "Middels varme"
 • 24 V "Høy varme"

For å slå på:

 • Koble bobilen til 230 V-forsyningen.
 • Still bryteren (2) på ønsket varme.

For å slå av:

 • Drei dreieregulatoren (2) til stilling "0".

Gulvet er fortsatt varmt en stund etter at gulvvarmen er koblet ut.

Overlastvernet utløses når regulatoren overbelastes. Stiften (B1) spretter ut.

Slå på overlastvernet:

 • Trykk inn stiften (1) på overlastvernet når regulatoren er avkjølt.