Kokeplassen i bobilen

 • På grunn av eksplosjonsfaren må det aldri slippes ut gass uten at flammen brenner.
 • Luft godt før komfyren settes i gang. Åpne vindu eller takluke.
 • Ikke bruk gasskomfyr eller gass-stekeovn til oppvarming.
 • Når man håndterer varme gryter, panner og lignende gjenstander må man bruke votter eller grytekluter. Fare for personskade!

Gasskomfyr

 • Mens den slås på og når gasskomfyren er i bruk, må det ikke være noen brennbare eller lettantennelige gjenstander som f.eks. kopphåndklær,
 • servietter osv. i nærheten av gasskomfyren. Brannfare!
 • Hele tenningsprosessen må være synlig ovenfra og må ikke dekkes til av kasseroller.
 • Hvis du har en flammevernplaten, skal denne alltid brukes når gasskomfyren brukes.
 • Gasskomfyrdekslet lukkes ved hjelp av fjærkraft. Fare for skader når dekslet lukkes!
 • Gasskomfyrdekslet av glass skal ikke brukes som kokefelt.
 • Lukk ikke gasskomfyrdekslet når komfyren er i bruk.
 • Ikke belast gasskomfyrdekslet med trykk når det er lukket.
 • Ikke still varme kasseroller på gasskomfyrdekslet.
 • Etter kokingen må man la gasskomfyrdekslet være åpent så lenge brennerne avgir varme. Ellers kan glassplaten eksplodere.
 • Bruk kun gryter og panner som passer til diameteren på brennerristen til gasskomfyren.
 • Når flammen slukkes, stenger tennsikringsventilen automatisk gasstilførselen.
 • Ytterligere informasjon finnes i bruksanvisningen til produsenten som er vedlagt separat.

Kjøkkenbenken i kjøretøyet er utstyrt med en gasskomfyr med 3 flammer.

For å slå på:

 • Åpne hovedventilen på gassflasken og gassavstengeventilen "Kokeplass".
 • Åpne gasskomfyrdekslet.
 • Fold ut eller sett opp flammevernplaten (modellavhengig).
 • Drei dreieregulatoren (2) til ønsket varmekilde til tenningsposisjon (stor flamme,1).
 • Trykk inn dreieregulatoren og hold den inne.
 • Tenn brenneren med en gasstenner, fyrstikk eller noe annet som egner seg.
 • Når flammen brenner holder man dreieregulatoren inne i enda 10 til 15 sekunder, til tennsikringsventilen holder gasstilførselen åpen.
 • Slipp dreieregulatoren løs og drei den til ønsket innstilling.
 • Hvis tenningen mislykkes, gjentas fremgangsmåten fra begynnelsen.

For å slå av:

 • Vri dreieregulatoren til 0-posisjon (3). Flammen slukkes.
 • Steng gassavstengeventilen "Kokeplass" og hovedventilen på gassflasken.

Vifte

 • Overhold en minimumsavstand på 65 cm mellom viften og den åpne flammen.
 • Ikke flamber under viften.
 • Apparatet er koblet til 12 V-forsyningen.
 • Slå alltid på avtrekkshetten ved koking. Det anbefales at avtrekkshetten slås på noen minutter før kokingen. Dermed settes luften i bevegelse, og
 • lukten kan raskere ledes ut.
 • La viften stå på noen minutter etter at kokingen er ferdig, slik at rester av lukten kan nøytraliseres.
 • Ved bruk av svak belysning forlenges lampenes levetid.
 • Ytterligere informasjon finnes i bruksanvisningen for apparatet. Denne er vedlagt separat.

Avhengig av modell er det montert en resirkuleringsvifte over kokeplassen. Viften suger opp matlukten over kokeplassen. Et aktivt kullfilter og et fettfilter rengjør den oppsugde luften, som deretter blåses ut igjen.

For å slå på:

 • Sett bryteren (1) for viftemotoren i stillingen "⓪" (lav viftehastighet) eller i stillingen "●" (høy viftehastighet).
 • Slå på kokeplassbelysningen ved behov. Sett lysbryteren (2) i stillingen "⓪" (svak belysning) eller i stillingen "●" (sterk belysning).

For å slå av:

 • Sett bryteren (1) for viftemotoren i midtstilling "O".
 • Sett lysbryteren (2) i midtstilling "O".